Forretningsbetingelser

Sidst opdateret 7. august 2019

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Dataminds A/S (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved accept pr. mail i forbindelse med indgåelse af abonnement. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser – ændringer af disse vil fremgå ved brug af softwaren.

Ophavsret og immaterielle rettigheder

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel software, design, tekster, funktionalitet, arkitektur, helhedsindtryk og lign., som også er beskyttet af ophavsretten, samtidig med at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Leverandøren har ejerskab herover og alle immaterielle rettigheder, der knytter sig hertil.

Kunden må ikke indsamle oplysninger fra Leverandørens software på andre måder end manuelt via Leverandørens brugergrænseflade. Kunden må således ikke bruge automatiske metoder, inklusive scripts, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra Leverandørens platform eller websites.

Leverandørens ydelse

Leverandøren har udviklet et system, der samler og præsenterer firmarelevant information fra forskellige datakilder i én samlet løsning. Der kan tilkøbes integrationer, så denne løsning integreres i Kundens eget CRM system. I disse tilfælde gælder nærværende betingelser stadig. Installation, support, undervisning og lignende er ikke omfattet af Leverandørens ydelser og er således ikke inkluderet i prisen.

Leverandøren har rettigheder til softwaren, der kun må benyttes af Kunden af det på ordrebekræftelsen specificerede antal brugere og firma. Leverandøren beholder sig muligheden for at begrænse Kundens adgang til systemmæssigt hentet data, hvis mængden overstiger rimelig brug.

Identitet

Ved abonnementsindgåelse hos Leverandøren forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger om identitet og validitet samt at sikre, at oplysninger om Kunden er sandfærdige.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser opgivet ved aftalens indgåelse er ekskl. moms. Betalingen sker fremadrettet årligt for alle brugere og abonnementer.

Forøgelser i abonnementer og brugerantal faktureres fremadrettet i perioden indtil næste fakturaforfald – og herfra fremadrettet som en del af abonnementet.

Aftalen indeholder en halv times opstartssupport. Derudover er support ikke en del af aftalen.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.

Opsigelse

Abonnementer, som er betalt, refunderes ikke. Såfremt det ikke er specificeret i samarbejdsaftalen, vil abonnementet blive forlænget automatisk, medmindre Kunden opsiger denne. Abonnementet kan opsiges efter 12 mdr. fra aftalens indgåelse, med mindre anden bindingsperiode er specificeret i denne kontrakt, når som helst før opstart af ny abonnementsperiode. Kunden har brugsret til softwaren i opsigelsesperioden.

Leverandøren kan opsige abonnementer og tilgængeligheden af ydelser med en frist på løbende måned plus 3 måneders varsel.

Dataindsamling og tavshedspligt

For at skabe den mest optimale brugeroplevelse i løsningen, indsamler Leverandøren løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden anvender Leverandørens website, software eller produkter. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og tilpasning af softwaren, herunder statistisk analyse af den indsamlede forbrugsdata.

I forbindelse med integrationer til tredjepartssystemer, herunder CRM-systemer, gemmes der herudover relationer skabt mellem entiteter i tredjepartssystemet og entiteter i offentlige datakilder. Relationerne består udelukkende af identifikatorer, der muliggør visning af information fra de offentlige datakilder i sammenhæng med entiteterne i tredjepartssystemet. Leverandøren gemmer intet af kundens data fra tredjepartssystemet.

Konkurrence

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig ikke at være i konkurrence med Leverandøren eller arbejde for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ”I konkurrence med” defineres ved, at Kunden arbejder i eller har tilknytning til en virksomhed, som sælger tilsvarende produkter. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.

Misligholdelse

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser kan Leverandøren opsige samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software, hvis betaling ikke sker rettidigt.

Softwareopdateringer

I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige brugere af produktet vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti for eventuelle nedetider.

Ansvarsbegrænsninger

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software, herunder produktionstab, tidstab, tabt avance, tab fordi softwaren ikke kan benyttes som forventet, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort eller lignende, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller fortsæt fra Leverandørens side.

For så vidt angår specifikt tab ved fejl eller mangler ved informationer eller data i Leverandørens software, kan Leverandøren ligeledes ikke holdes ansvarlig, idet Leverandøren alene viser data fra tredjepart. Leveringen af software er således også betinget af, at data er tilgængelig fra denne tredjepart.

Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure.

Kundens forpligtelser

Det er Kundens ansvar at tage lokal backup efter eget behov. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen, og som har relevans for betaling m.m.

Ved brug af data fra Leverandørens platform er Kunden selv ansvarlig for at overholde Dataleverandørens betingelser og gældende lovgivning. Krav fra Dataleverandøren som følge af, at Kunden ikke overholder Dataleverandørens betinger, skal holdes direkte over for Kunden. Leverandøren kan ikke direkte eller indirekte gøres ansvarlig for Kundens eventuelle misligholdelse.

Kunden har ikke ret til at benytte data fra leverandøren til at drive konkurrerende virksomhed med Leverandøren – uanset om data er hentet systemmæssigt eller via Leverandørens interface. Derudover må data hentet fra Leverandøren ikke direkte videregives til andres brug end Kundens egen.

Tvister

Enhver tvist mellem Kunden og Leverandøren om parternes aftale eller nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af dansk domstole med Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting som det aftalte værneting.